127. Fish Restaurant at Florya.JPG128. Fish Restaurant at Florya.JPG129. Fish Restaurant at Florya.JPG130. Fish Restaurant at Florya.JPG131. Fish Restaurant at Florya.JPG
Click for large image

130. Fish Restaurant at Florya.JPG